กลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจร้านจัดดอกไม้

October 14th, 2014

ธุรกิจร้านจัดดอกไม้ที่ประสบผลสำเร็จนั้น ผู้ประกอบการจะต้องมีความชำนาญ รวมทั้งมีความตั้งใจในการที่จะทำธุรกิจนี้อย่างจริงจัง เพราะร้านจัดดอกไม้ในปัจจุบันมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ถ้าขาดความตั้งใจและไม่มีความชำนาญในการทำธุรกิจก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จดังที่ต้องการได้ ดังนั้นทางร้านควรมีกลยุทธ์การตลาดเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าในหลายๆ วิธี ได้แก่

1. การที่ธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้นั้น สถานที่ตั้งร้านเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นลำดับแรก เพราะหากเปิดกิจการในพื้นที่ที่มีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายน้อย โอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็น้อยลงด้วยเช่นกัน

2. ควรนำดอกไม้แปลกๆ สีสันหลากหลายหรือดอกไม้เมืองนอกมาจัดตกแต่ง แต่อย่างไรก็ตามอย่ามองข้ามดอกไม้ท้องถิ่น เนื่องจากสามารถนำมาประยุกต์จัดร่วมกันได้

3. ความคิดสร้างสรรค์ ความชำนาญและสมาธิ ถือเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด ฉะนั้นหากขาดสิ่งเหล่านี้ไป ดอกไม้ที่จัดออกมาจะไม่สวยงาม การสร้างจุดขายด้วยความแปลกใหม่ด้วยการนำผัก-ผลไม้มาจัดร่วมกับดอกไม้เป็นช่อหรือกระเช้า ถือเป็นส่วนผลักดันสำคัญที่จะดึงดูดให้ลูกค้าทุกกลุ่มวัยเกิดการจดจำและเข้ามาใช้บริการของทางร้านอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันยังเป็นการเพิ่มให้กับดอกไม้ อีกทั้งยังเป็นช่องทางเพิ่มความหลากหลายให้กับกลุ่มลูกค้าได้มีทางเลือกมากขึ้นไม่จำเจกับรูปแบบเดิมๆ

4. การทำตลาดในช่วงเทศกาล จะใช้จุดขายเรื่องความแปลกใหม่ในรูปแบบการจัด ราคาไม่แพง นอกจากนั้นยังมีบริการส่งดอกไม้ โดยไม่คิดอัตราค่าบริการให้ด้วย เป็นการอำนวยความสะดวกแก่กลุ่มลูกค้า รวมถึงมอบสิทธิพิเศษให้แก่ลูกค้าของร้านในวันพิเศษ อาทิ วันเกิด ด้วยการให้สิทธิในการมอบดอกไม้ให้แก่คนพิเศษ 1 ช่อ เป็นต้น

5. มีการจัด Display หน้าร้านเพื่อสื่อให้เห็นถึงรูปแบบจัดที่มีความแปลกจากร้านดอกไม้ทั่วๆ ไป ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้า จะทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและบอกต่อปากต่อปาก และเข้ามาใช้บริการของร้านมากขึ้น

6. ทางร้านควรสร้างเว็บไซต์ของร้าน โดยมีบริการสั่งซื้อดอกไม้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกชนิดและสีของดอกไม้ได้ นอกจากนี้ยังมีบริการส่งถึงที่ (Delivery) ให้กับลูกค้าหรือบุคคลที่ลูกค้าจะมอบให้อีกด้วย

7. วิธีลด แลก แจก แถม รวมถึงการสะสมคะแนนเป็นจุดขายในการดึงดูดให้ลูกค้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยหากลูกค้าซื้อดอกไม้ครบ 300 บาทก็มีแต้มสะสม 1 แต้ม ถ้าสะสมได้ครบ 10 แต้มสามารถนำมาแลกดอกไม้เป็นกระเช้าหรือจัดเป็นช่อ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

การที่มีรูปแบบที่แตกต่างจากร้านจัดดอกไม้ทั่วไป ดอกไม้ที่ใหม่และสดตลอดเวลาการบรรจุภัณฑ์ ที่สวยงามกลมกลืนกับดอกไม้เสมือนเป็นส่วนเดียวกัน ย่อมทำให้ลูกค้าพึงพอใจและการจัดส่งดอกไม้ถึงผู้ที่ต้องการให้จัดส่ง ถือเป็นการบริการที่สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าได้ทางหนึ่ง การทำตลาดเชิงรุกเพื่อความสะดวกสบายให้กับลูกค้า โดยการนำเสนอรูปแบบต่างๆ ของสินค้าไปที่สำนักงานของลูกค้าหรือการส่งรูปแบบทาง Internet ทำให้ลูกค้าสามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายต่างๆ ส่งผลในด้านการสร้างความประทับใจต่อลูกค้าเป็นอย่างสูง ก่อให้เกิดการสื่อต่อไปยังลูกค้ากลุ่มอื่นที่ยังไม่ได้ใช้บริการโดยใช้ลูกค้าเป็นสื่อกลางซึ่งสร้างความเชื่อถือต่อลูกค้ารายใหม่ได้เป็นอย่างดี

Categories: Uncategorized

Tags: Comments Off

การทำรายได้ของธุรกิจการส่งออกดอกไม้ประดิษฐ์

September 25th, 2014

ดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญหนึ่งของประเทศไทยที่มีมูลค่าการส่งออกอยู่ในระดับสูง สามารถนำรายได้จากต่างประเทศเข้ามาเป็นจำนวนมาก ในช่วงระยะเวลา 8-7 ปีที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2532 สหรัฐอเมริกาได้ตัด GSP สำหรับดอกไม้ผ้าประดิษฐ์ด้วยมือจากประเทศไทย การตัด GSP ดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อการส่งออกดอกไม้ประดิษฐ์จากประเทศไทย เนื่องจาก ผู้บริโภคชาวอเมริกัน จะต้องเสียภาษีสินค้าเข้าสูงขึ้นอีก 17 เปอร์เซ็นต์ ยิ่งกว่านั้นค่าจ้างแรงงานก็สูงขึ้น ในขณะเดียวกันกับที่สาธารณรัฐประชาชนจีนได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในการส่งออกดอกไม้ประดิษฐ์ในตลาดต่างประเทศรายสำคัญ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเยอมันตะวันตก เนื่องจากมีราคาขายต่ำและค่าจ้างแรงงานถูก ดังนั้นธุรกิจดอกไม้ประดิษฐ์ของประเทศไทยจึงเริ่มมีปัญหาหลายประการ การจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ทางด้านการผลิตและการตลาดดอกไม้ประดิษฐ์ของประเทศไทย พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานั้น ส่วนหนึ่งเป็นข้อมูลปฐมภูมิ ที่ส่วนมาได้มาจากการสัมภาษณ์บริษัทผู้ผลิตและส่งออกดอกไม้ประดิษฐ์ทั้งหมด 23 บริษัท ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากรัฐบาลและยังคงเปิดดำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน และอีกส่วนหนึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิได้มาจากหน่วยราชการต่าง ๆ เช่น กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นว่า ปัญหาด้านการผลิตส่วนใหญ่ คือ ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น อันเนื่องมาจากราคาวัตถุดิบสูงขึ้น อีกทั้งการขาดแคลนแรงงานฝีมือสำหรับในด้านการตลาด จะพบว่า การส่งออกดอกไม้ประดิษฐ์ของประเทศไทย ขึ้นอยู่กับตลาดใหญ่เพียงตลาดเดียว คือ สหรัฐอเมริกา ซึ่งประเทศไทยส่งออกดอกไม้ประดิษฐ์ไปยังสหรัฐอเมริกา ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด และปัญหาต่อเนื่องมาจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ทำให้ราคาขายสินค้าสูงขึ้น

ซึ่งปัญหานี้เป็นอุปสรรคสำคัญในการขยายตลาดสำหรับการวิเคราะห์ทางสถิตินั้น เพื่อเป็นการยืนยันข้อสรุป ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ปรากฎว่า ทางด้านอุปสงค์ ราคาส่งออกมีผลต่อปริมาณความต้องการจากต่างประเทศมาก ในขณะที่อุปทานกลับตรงข้าม ราคาส่งออกไม่ใช่สิ่งจูงใจสำคัญให้ทำการผลิตเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การวิเคราะห์ยังแสดงให้เห็นว่า ในด้านการแข่งขันกับผู้ผลิตต่างประเทศในตลาดสหรัฐอเมริกายังไม่ถึงขึ้นแย่งลูกค้ากัน สำหรับในด้านการผลิต จากการวิเคราะห์พบว่า ผู้ผลิตมีแนวโน้มที่จะนำเครื่องจักรมาใช้แทนแรงงานคน ในบางขั้นตอนที่สามารถนำเครื่องจักรมาแทนได้ เนื่องจาก ความยืดหยุ่นของผลตอบแทนจากเครื่องจักมีค่าสูงกว่าจากแรงงานคนแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ นั้น ผู้ผลิตและหน่วยงานรัฐบาลควรจะร่วมมือกันเช่น ร่วมกันจัดตั้งศูนย์พัฒนาแรงงานช่างฝีมือ เพื่อให้แรงงานมีทักษะและความชำนาญ ในขณะเดียวกันผู้ผลิตควรจะมีสิ่งจูงใจในการทำงาน เช่นสวัสดิการต่างๆ นอกเหนือจากการให้ค่าจ้าง สำหรับทางภาครัฐบาล ควรจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น การจัดสร้างท่าเรือน้ำลึก เพื่อให้เรือใหญ่สามารถเข้ามาจอดขนถ่ายสินค้าได้อย่างสะดวก เป็นต้น ยิ่งกว่านั้น การย่นระยะเวลาการคืนภาษีนำเข้าวัตถุดิให้แก่ผู้ผลิตเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้บริษัทผู้ผลิตสามารถใช้เงินทุนที่มีอยู่หมุนเวียนได้มากขึ้น

Categories: เรื่องธุรกิจ

Tags: Comments Off

ธุรกิจการค้าไม้ดอกไม้ประดับนับวันจะขยายกว้างออกไป

August 28th, 2014

ปัจจุบันไม้ดอกไม้ประดับมีมากหมายหลายประเภทให้เราได้เลือกซื้อมาวางขาย การเปิดร้านขายต้นไม้เป็นอาชีพอิสระที่น่าสนใจไม่ใช่เรื่องยาก เคล็ดลับที่จะทำให้ร้านขายต้นไม้ของเรามีความน่าสนใจก็คือต้องมีต้นไม้ที่หลากหลาย ทั้งไม้ดอกไม้ประดับ ต้นไม้มงคล พืชผักสวนครัว ไม้ยืนต้นและไม้ใบไม้ประดับรวมถึงวัสดุอุปกรณ์สำหรับการปลูกต้นไม้ เช่นกระถางต้นไม้ขนาดต่างๆ นอกจากวัสดุอุปกรณ์สำหรับปลูกต้นไม้แล้ว ของตกแต่งสวนหย่อม เช่น ตุ๊กตาเซรามิค เครื่องเคลือบดินเผา อ่างน้ำตก ก็เป็นส่วนประกอบสำคัญที่จะช่วยให้ร้านมีความหลากหลาย การเปิดร้านขายต้นไม้ช่วงแรกๆอาจต้องศึกษาเกี่ยวกับพันธุ์ไม้เพื่อให้มีความรู้อยู่บ้าง

ธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าจับตามอง

เพราะคนส่วนใหญ่หันมาให้ความสนใจการปลูกต้นไม้กันมากขึ้น ประเทศไทยทำการค้าขายไม้ดอกประดับกับประเทศเพื่อนบ้านมาตั้งแต่ในอดีต แต่เป็นการส่งออกตามรายการที่ถูกสั่งมา แต่ในปัจจุบันถ้าจะให้การส่งออกมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจะต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายทั้งสมาคม หน่วยงานรัฐบาล ผู้ประการ บริษัทเอกชน และเกษตรกร เพื่อส่งเสริมและผลักดันธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับให้มีทิศทางที่ดีขึ้น เริ่มต้นจากหน่วยงานของรัฐบาลควรทำการศึกษาข้อมูลและแนวโน้มของพันธุ์ที่จะได้รับความนิยมในอนาคตมาเผยแพร่ให้กับผู้ประกอบการและเกษตรเพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์และปริมาณการผลิต

การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้านั้น นับวันจะมีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้น ในเมืองไทยเรานั้นตลาดการค้าไม้ดอกไม้ประดับนับวันจะขยายกว้างออก และมีปริมาณมากขึ้นให้ทันกับความต้องการของคนไทย จึงเป็นที่เชื่อได้ว่าอนาคตของการปลูกไม้ดอกไม้ประดับในเมืองไทยนั้น จะก้าวไปสู่วิถีการผลิตเช่นผลิตผลในทางเกษตรกรรมสาขาอื่นๆได้เหมือนกัน

ความสำคัญของไม้ดอกไม้ประดับ

1.สามารถทำเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมของเกษตรกรได้เป็นอย่างดี สร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตปีละจำนวนมากๆ
2.ทำให้สภาพแวดล้อมเกิดความร่มรื่นสวยงามให้แก่สถานที่ต่างๆให้น่าอยู่น่าอาศัย สร้างความเพลอดเพลิน
3.เป็นแหล่งวัตถุดิบทำให้เกิดอุตสาหกรรมต่างๆ
4.ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและส่วนรวมอีกทางหนึ่งด้วย
5.ไม้ประดับสามารถส่งเป็นสินค้าออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ สร้างรายได้เป็นมูลค่านับพันล้านบาทต่อปี
6.ใช้เป็นแหล่งทดลองทางวิทยาศาสตร์การเกษตร ทำให้เกิดความเจริญด้านเทคโนโลยีการเกษตรมากยิ่งขึ้น

Categories: เรื่องธุรกิจ

Tags: , , Comments Off

แนวโน้มธุรกิจสวนกล้วยไม้ในต่างแดน

July 30th, 2014

umcpkdphi
ในปัจจุบันการทำธุรกิจเกี่ยวกับดอกไม้ เป็นที่นิยมอย่างมากเพราะมีหลากหลายหนทางในการทำธุรกิจ เช่น เปิดร้านขายดอกไม้ การทำธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ การจัดสวน และ การทำสวนดอกไม้ ซึ่งพอจะยกตัวอย่าง ธุรกิจทำสวนดอกไม้ดังนี้

ธุรกิจสวนกล้วยไม้ เนื่องจากในบรรดาไม้ดอกไม้ประดับแล้ว กล้วยไม้เป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก นอกจากจะสวยงามแล้วกล้วยไม้ยังสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานด้วย กล้วยไม้จึงเป็นดอกไม้ที่นิยมนำมาตกแต่งกันอย่างแพร่หลาย และยังเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศไทยที่สามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาลด้วย

แนวโน้มธุรกิจส่งออกกล้วยไม้ที่สำคัญของไทย

1.ญี่ปุ่น โดยที่ประเทศไทยจะส่งออกทั้งดอกกล้วยไม้และต้นกล้วยไม้มากเป็นอันดับหนึ่ง แต่ปัจจุบันนั้นมีคู่แข่งขันจากประเทศต่างๆเพิ่มขึ้น

2.สหรัฐฯ ซึ่งเป็นตลาดที่มีความสำคัญเป็นอันดับสองรองจากญี่ปุ่นที่มีแนวโน้มการส่งออกที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยกลาดกล้วยไม้นำเข้าของสหรัฐฯนั้นสามารถแบ่งออกเป็นกล้วยไม้สกุลหวายและสกุลอื่นๆ

3.สหภาพยุโรป ก็เป็นประเทศหนึ่งที่สำคัญในการนำเข้ากล้วยไม้ โดยที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกกล้วยไม้ที่สำคัญของสหภาพยุโรป ซึ่งรองจากญี่ปุ่นและสหรัฐฯ

ปัจจัยเสี่ยงของการส่งออกกล้วยไม้ คือ ความต้องการในตลาดโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยต้องการความแปลกใหม่และหลากหลาย แต่ประเทศไทยนั้นมีการปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้น้อย จึงทำให้ประเทศไทยเสียตลาดบางส่วนให้กับประเทศอื่นๆไป เช่น ไต้หวัน สิงคโปร์ และนิวซีแลนด์ เนื่องจากประเทศเหล่านี้มีการสร้างศูนย์เทคโนโลยีกล้วยไม้และเอกชนเข้าไปใช้ประโยชน์ทำให้การปรับปรุงคุณภาพของสินค้าได้ดี ซึ่งถ้าผู้ส่งออกของประเทศไทยนั้นหันมาพัฒนาในด้านพันธุ์และเทคโนโลยีจะจะสามารถดึงตลาดกลับมาได้ ซึ่งในปัจจุบันมีแนวโน้มว่าประเทศคู่แข่งนั้นมีการผลิตดอกกล้วยไม้ที่มีคุณภาพมากขึ้น ได้แก่ ไต้หวัน สิงคโปร์และมาเลเซีย ฉะนั้นประเทศไทยจึงจำเป็นต้องหาแนวทางในการพัฒนากล้วยไม้ส่งออกอย่างเร่งด่วน

อุตสาหกรรมกล้วยไม้ของประเทศไทยได้ขยายตัวเป็นอย่างมากในปัจจุบันเมื่อเทียบกับดอกไม้ชนิดอื่นๆ ทั้งด้านพื้นที่ปลูก และจำนวนผู้ปลูก กล้วยไม้จึงนับเป็นไม้ดอกที่สำคัญอันดับหนึ่งของประเทศ ซึ่งเป็นพืชที่ทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยดีขึ้น

Categories: เรื่องธุรกิจ

Tags: , , Comments Off

การนำกลยุทธ์การตลาดมาใช้เป็นการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดของธุรกิจร้านดอกไม้

June 21st, 2014

 

ในอดีตร้านจัดดอกไม้ถูกมองว่าน่าจะเติบโตได้ยากเพราะดอกไม้สดยังจัดเป็นสินค้าประเภทไม้ก่อประโยชน์ในด้านอุปโภคบริโภค แต่ปัจจุบันความนิยมในการส่งดอกไม้เพื่อเป็นตัวแทนในการแสดงความยินดีหรือแสดงความเสียใจในโอกาสต่างๆเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจร้านจัดดอกไม้ขนาดตัวเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งคาดกันว่ามีร้านจัดดอกไม้กระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 1,000 ร้านในปัจจุบัน โดยอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลประมาณร้อยละ 50 ส่วนที่เหลืออยู่ในจังหวัดต่างๆโดยเฉพาะเมื่อใหญ่ๆ

ธุรกิจร้านจัดดอกไม้เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่มีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่มักจะคิดว่าเป็นธุรกิจที่สามารถทำได้โดยไม่ยากนักเพียงแต่มีความรู้ในเรื่องวิธีการจักดอกไม้ก็สามารถที่จะประกอบธุรกิจได้แต่ในความเป็นจริงแล้วธุรกิจร้านจัดดอกไม้ที่ประสบผลสำเร็จนั้นผู้ประกอบการจะต้องมีความชำนาญ รวมทั้งมีความตั้งใจในการทำธุรกิจนี้อย่างจริงจัง เพราะร้านจัดดอกไม้ในปัจจุบันมีการแข่งขันค่อนข้างสูง

ดังนั้นถ้าขาดความตั้งใจและไม่มีความชำนาญในการทำธุรกิจก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จดังที่ต้องการได้ ถึงแม้ว่าการทำธุรกิจนี้จะต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายประการแต่โอกาสในการขยายตัวของธุรกิจนี้ก็มีอยู่มาก ทั้งนี้เพราะร้านจัดดอกไม้ในกรุงเทพเมืองใหญ่กระจุกตัวอยู่ในใจกลางเมืองเสียเป็นส่วนมาก แหล้งชุมชนอยู่ไกลออกไปยังไม่ค่อยมีร้านจัดดอกไม้มากนัก ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการหลายรายมองเห็นโอกาสในการทำธุรกิจดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามการที่จะลงทุนเปิดร้านจัดดอกไม้นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อที่จะหาสถาที่ตั้งร้านให้เหมาะสม เพราะการที่ธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้นั้น สถานที่ตั้งร้านเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรก เพราะหากเปิดกิจการในพื้นที่ที่มีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายน้อย โอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็น้อยลง้วยเช่นกัน

การนำกลยุทธ์การตลาดมาใช้เป็นการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด เพื่อให้เกิดความแตกต่างทางการแข่งขัน ในรูปของตัวผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการขายทำให้ยอดการจำหน่ายเพิ่มจึ้น

การประมาณการใช้เงินทุนหมุนเวียนถือเป็นขั้นตอนสำคุญ เพราะจะช่วยให้ผู้ประกอบการทราบความต้องการการใช้ทรัพยากรการเงินทุนของธุรกิจที่ดำเนินอยู่ เพื่อจะสามารถจัดสรรการใช้ปรัพยากรการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถานการณ์ปัจจุบันในด้านการแข่งขัน ร้านดอกไม้จะต้องเพิ่มศักยภาพในการบริการลูกค้าที่เข้มข้นขึ้น เนื่องจากลูกค้ามีโอกาสที่จะเลือกซื้อสินค้าหรือบริการได้หลายแห่ง ดังนั้นธุรกิจร้านดอกไม้หันมาพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของสินค้า และบริการของตนเองอยู่ตลอดเวลา ตามสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง จะดำรงอยู่ในธุรกิจนี้ต่อไปได้ตลอดไป

Categories: เรื่องธุรกิจ

Tags: , Comments Off

Feed

http://www.umcpkdphi.org /